Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

Na przełomie grudnia 2015 i stycznia 2016 roku udostępniona zostanie elektroniczna wersja zaktualizowanego i uzupełnionego podręcznika „Bezpieczeństwo w szkole”. Zainteresowane placówki oświatowe będą mogły korzystać z jego zawartości nieodpłatnie.

 

Bezpieczeństwo w szkole

Przewodnik dla nauczycieli Powstał pierwszy przewodnik dla nauczycieli uwzględniający zmiany cywilizacyjne w zakresie bezpieczeństwa w szkole. To vademecum współczesnych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi, stanowiących wyzwanie dla nowoczesnej edukacji.

 

- Praca „Bezpieczeństwo w szkole. Przewodnik dla nauczycieli” z jednej strony spełnia wszystkie wymogi podręcznika, z drugiej zaś stanowi autentyczny przewodnik dla kadr dydaktycznych i pedagogicznych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – napisał w recenzji prof. zw. dr hab. Andrzej Makowski.
Książka zawiera porady dotyczące tego jak rozpoznać zagrożenie, jak na nie zareagować oraz jak rozmawiać o nim z uczniami. Przy każdym zagrożeniu autorzy wskazali akty prawne regulujące omawiane zjawisko. Przewodnik zawiera procedury postępowania w razie wystąpienia poszczególnych zagrożeń. W poszczególnych rozdziałach autorzy przedstawili: zagrożenia dla zdrowia i życia, dla bezpieczeństwa publicznego, zagrożenia wywołane substancjami psychoaktywnymi, wyzwania psychospołeczne w szkole, zagrożenia sieciowe, zagrożenia naturalne, cywilizacyjne i wojenne, zagrożenia wywołane degradacją środowiska naturalnego, porady dla nauczycieli i procedury reagowania.
W pierwszej części „Prawo” zostały zawarte aktualnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące poszczególnych zagrożeń, wraz z odniesieniami do aktów prawnych. Druga część „Jak rozpoznać?” zawiera wskazówki mające na celu uświadomienie istniejących zagrożeń, wyczulenie na możliwe ryzyko ich wystąpienia. Logicznym następstwem dwóch poprzednich jest część trzecia „Jak reagować?”, która podpowie, jakie kroki należy podjąć w razie wystąpienia zagrożenia i jak w sposób przemyślany i pozbawiony chaosu koordynować fazę reakcji na zdarzenie. Część czwarta „Jak zapobiegać?” wskazuje sposoby uniknięcia omawianego zagrożenia, w niektórych przypadkach powołamy się na konkretne programy profilaktyczne. W ostatniej, piątej części „Jak rozmawiać?” autorzy starali się zasugerować takie poprowadzenie dyskusji, które zmusi uczniów do samodzielnego przemyślenia kwestii poszczególnych tematów i wypowiedzi w gronie klasowym.

 

„Bezpieczeństwo w szkole. Przewodnik dla nauczycieli” jest pracą zbiorową siedemnastu autorów, specjalistów z zakresu bezpieczeństwa, psychologii, medycyny ratunkowej i medycyny pracy, prawa, pedagogiki, zarządzania oświatą, alpinistyki, zarządzania kryzysowego, informatyki.
Praca powstała  pod redakcją profesorów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej: Krzysztofa Kubiaka i Piotra Mickiewicza. Koordynatorem projektu jest mgr Małgorzata Lizut, kierownik Dolnośląskiej Akademii Ratownictwa przy DSW i Centrum Badań nad Bezpieczeństwem.