Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Studiów Stosowanych

Menu działu

Projekt edukacyjny „Bezpieczna młodzież” realizowany jest przez Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych od 2008 roku. Poświęcony jest profilaktyce, diagnostyce i przeciwdziałaniu w sytuacjach zagrożeń, na jakie narażona jest współczesna młodzież. 

Jednym z pierwszych etapów tego projektu było wydanie w 2009 roju podręcznika „Bezpieczeństwo w szkole”. Opracowany został przez specjalistów i praktyków z Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych DSW w ścisłej współpracy z ekspertami z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

 

Kolejnymi etapami rozwoju projektu były: organizacja pod honorowym patronatem Prezydenta Wrocławia, przy współpracy z Komendą Miejską Policji we Wrocławiu i przy współudziale Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społeczne konkursu na scenariusz filmu „Kolekcja zagrożeń”, ekranizacja zwycięskiego scenariusza, dystrybucja zrealizowanego filmu w placówkach oświatowych połączona ze spotkaniami z rodzicami, uczniami i nauczycielami.

 

W kwietniu 2015 roku po raz pierwszy zorganizowana została ogólnopolska konferencja „Młodzież wobec współczesnych zagrożeń”, której celem było zainicjowanie wśród uczniów, nauczycieli, pedagogów, terapeutów, dziennikarzy i rodziców szerokiej debaty na temat kontekstów współczesnych zagrożeń dotyczących młodzieży oraz sposobów diagnozowania, przeciwdziałania i radzenia sobie z nimi. Patronat nad konferencją objęła Dolnośląska Kurator Oświaty. Konferencja ma charakter cykliczny. W danym roku poświęcona jest określonym problemom i zagrożeniom wobec młodych.

 

W październiku 2015 roku zainicjowany został nowy etap projektu w postaci warsztatów "Młodzież 2.0 bez ryzyka – bezpieczeństwo w sieci a nowe technologie". Warsztaty adresowane były do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych jako „pokolenia sieciowego”, pokolenia dorastającego w środowisku cyberprzestrzeni i nowych technologii. Spotkania realizowane były w szkołach, ośrodkach kultury, centrach młodzieżowych. Prowadzącymi zajęcia / spotkania są pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych oraz Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej DSW.


Bezpłatne warsztaty: Młodzież 2.0 bez ryzyka

Kliknij, aby powiększyć

Warsztaty edukacyjne, których adresatami jest młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych jako „pokolenia sieciowego”, pokolenia dorastającego w środowisku cyberprzestrzeni i nowych technologii. Edukacja i rozrywka, przyjaźnie i emocje, nadzieje i perspektywy – wszystkie te wymiary zapośredniczone są w ich życiu przez sieć i technologiczne nowości. 


Czy potrafią korzystać z nich rozsądnie? Czy nie zwodzi ich poczucie, jakoby cyberprzestrzeń i nowe technologie to naturalne i w pełni oswojone środowisko? Czy umieją dostrzec zagrożenia i pułapki, w jakie wciąga ten technologicznie bogaty, sieciowy świat? 

Spotkania realizowane w ramach warsztatów „Młodzież 2.0 bez ryzyka” służą zaszczepieniu wrażliwości na te kwestie i przygotowaniu uczestników do zderzenia z negatywnymi i niebezpiecznymi aspektami cyberprzestrzeni i nowych technologii. Przygotowanie i prowadzenie warsztatów powierzone zostało specjalistom z zakresu bezpieczeństwa oraz komunikacji społecznej – wszyscy prowadzący rekrutują się spośród kadry naukowej i dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. W ramach jednorazowego spotkania realizowane są dwa lub trzy spośród anonsowanych tematów. Kwestia miejsca i czasu ustalana jest indywidualnie.

Tematy warsztatów:

(1) „Like - Dislike” - prawne i międzyludzkie skutki działania w social mediach. | (2) „Haker - przestępca czy aktywista?” - złe i dobre strony sieciowego haktywizmu. | (3) „Gdzie latać i jak latać” - bezpieczeństwo lotów dronami  i filmowania z powietrza | (4) Cyberprzestrzeń i jej zagrożenia dla społeczeństwa, obywatela i państwa. | (5) Wojna i konflikt w cyberprzestrzeni. | (6) Cyberterroryzm – nowe oblicze terroryzmu. | (7) Oblicza współczesnego ekstremizmu | (8) Kiedy nas sieć wykończy |

Bezpieczeństwo w szkole. Przewodnik dla nauczycieli

"Bezpieczeństwo w szkole. Przewodnik dla nauczycieli" to pierwszy przewodnik dla nauczycieli uwzględniający zmiany cywilizacyjne w zakresie bezpieczeństwa w szkole. To vademecum współczesnych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi, stanowiących wyzwanie dla nowoczesnej edukacji. 

„Bezpieczeństwo w szkole. Przewodnik dla nauczycieli” z jednej strony spełnia wszystkie wymogi podręcznika, z drugiej zaś stanowi autentyczny przewodnik dla kadr dydaktycznych i pedagogicznych dla szkół (ponad)podstawowych – napisał w recenzji prof. zw. dr hab. Andrzej Makowski.

 

Książka zawiera porady dotyczące tego jak rozpoznać zagrożenie, jak na nie zareagować oraz jak rozmawiać o nim z uczniami. Przy każdym zagrożeniu autorzy wskazali akty prawne regulujące omawiane zjawisko. Przewodnik zawiera procedury postępowania w razie wystąpienia poszczególnych zagrożeń. W poszczególnych rozdziałach autorzy przedstawili: zagrożenia dla zdrowia i życia, dla bezpieczeństwa publicznego, zagrożenia wywołane substancjami psychoaktywnymi, wyzwania psychospołeczne w szkole, zagrożenia sieciowe, zagrożenia naturalne, cywilizacyjne i wojenne, zagrożenia wywołane degradacją środowiska naturalnego, porady dla nauczycieli i procedury reagowania. W pierwszej części „Prawo” zostały zawarte aktualnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące poszczególnych zagrożeń, wraz z odniesieniami do aktów prawnych. Druga część „Jak rozpoznać?” zawiera wskazówki mające na celu uświadomienie istniejących zagrożeń, wyczulenie na możliwe ryzyko ich wystąpienia. Logicznym następstwem dwóch poprzednich jest część trzecia „Jak reagować?”, która podpowie, jakie kroki należy podjąć w razie wystąpienia zagrożenia i jak w sposób przemyślany i pozbawiony chaosu koordynować fazę reakcji na zdarzenie. Część czwarta „Jak zapobiegać?” wskazuje sposoby uniknięcia omawianego zagrożenia, w niektórych przypadkach powołamy się na konkretne programy profilaktyczne. W ostatniej, piątej części „Jak rozmawiać?” autorzy starali się zasugerować takie poprowadzenie dyskusji, które zmusi uczniów do samodzielnego przemyślenia kwestii poszczególnych tematów i wypowiedzi w gronie klasowym.

„Bezpieczeństwo w szkole. Przewodnik dla nauczycieli” jest pracą zbiorową siedemnastu autorów, specjalistów z zakresu bezpieczeństwa, psychologii, medycyny ratunkowej i medycyny pracy, prawa, pedagogiki, zarządzania oświatą, alpinistyki, zarządzania kryzysowego, informatyki. Praca powstała pod redakcją profesorów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej: Krzysztofa Kubiaka i Piotra Mickiewicza. Koordynatorem projektu jest mgr Małgorzata Lizut, kierownik Dolnośląskiej Akademii Ratownictwa przy DSW i Centrum Badań nad Bezpieczeństwem.


ORGANIZATOR:

Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wydz. Nauk Społecznych i Technicznych
ul. Strzegomska 47, 53-611 Wrocław
bezpieczna.mlodziez@dsw.edu.pl
tel. tel. 71 354 60 62

Film: Kolekcja zagrożeń

Film „Kolekcja zagrożeń” jest 25-minutową historią, która niezwykle dosadnie i bez zbędnej cenzury porusza problem przemocy domowej, uzależnień i zagrożeń z jakimi współczesna młodzież może spotkać się na co dzień. [dowiedz się więcej]

#konkurs: Bez ryzyka

[zrealizowane] 

Dolnośląski konkurs „BEZ RYZYKA” realizowany jest w nawiązaniu do wydanego w 2017 roku podręcznika Edukacja dla Bezpieczeństwa (red.: P. Mickiewicz, K. Kubiak; Gdynia 2017). Adresatami są uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych na terenie Dolnego Śląska. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań z zakresu bezpieczeństwa i prewencji związanej z potencjalnym niebezpieczeństwem uprowadzenia i ataku active shootera, propagowanie wiedzy na temat wszelkich zagrożeń, na jakie narażona jest młodzież w wieku licealnym, wdrażanie zasad bezpiecznych zachowań i reakcji na zagrożenia oraz uświadomienie konieczności szkolenia w zakresie bezpieczeństwa.

Regulamin konkursu

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 9 października 2017 roku podjęła decyzję o nieprzyznawaniu pierwszej nagrody w konkursie „BEZ RYZYKA”. Druga nagroda została przyznana Liceum Ogólnokształcącemu nr VI im. Bolesława Prusa we Wrocławiu, klasie II.

 

#konkurs: Złap drona

[zrealizowane] 

W ramach projektu Bezpieczna Młodzież zorganizowany został ogólnopolski otwarty internetowy konkurs "Złap drona" którego adresatami byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Celem przedsięwzięcia było rozwijanie zainteresowań z zakresu historii powstania i rozwoju technologii związanych z bezzałogowymi statkami powietrznymi, propagowanie wiedzy na temat prawnych uwarunkowań obsługi bezzałogowych statków powietrznych (dronów), wdrażanie zasad bezpiecznej obsługi dronów oraz uświadomienie konieczności szkolenia w zakresie obsługi dronów. Uczestnicy rejestrowali się w specjalnym formularzu dostępnym na stronie konkursu, odpowiadali na pytanie konkursowe oraz udostępniali za pomocą serwisu Facebook film „Dronuj bezpiecznie”. Laureat konkursu z pierwszą lokatą otrzymał nagrodę rzeczową w postaci rekreacyjnego drona oraz bon upoważniający do nieodpłatnego uczestnictwa w warsztatach z zakresu pilotażu i bezpiecznej obsługi dronów pod nazwą „Dronuj bezpiecznie”, organizowanych na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa DSW. Laureaci konkursu z drugą, trzecią, czwartą i piątą lokatą również otrzymali bony upoważniający do nieodpłatnego uczestnictwa w warsztatach z zakresu pilotażu i bezpiecznej obsługi dronów pod nazwą „Dronuj bezpiecznie”.

Regulamin konkursu

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu przez Komisję Konkursową: - spośród uczestników konkursu jedynie dwie osoby sformułowały poprawne odpowiedzi na pytanie konkursowe, tak więc spośród autorów poprawnych odpowiedzi na pytanie konkursowe wyłoniono laureata z pierwszą i drugą lokatą. Nie wyłoniono laureatów trzeciej, czwartej i piątej lokaty.

Laureat konkursu z pierwszą lokatą:
Kamil Drewnowski  z Jaworzyny Śląskiej
- uczeń I LO w Świdnicy

Laureat konkursu z drugą lokatą:
Mateusz Bilicki z Wierzbnej
- uczeń III LO w Świdnicy